2013, 16:43 black ice :: 16.

Bitcoin se jou umiril, koliko vader stane rudarjenje?

  • Matej Huš, :: 16. apr 2013 ob Ten:51
  • Znanost te tehnologija

jest10 :: 16. apr 2013, 11:20

jlpktnst :: 16. apr 2013, 11:39

FireSnake :: 16. apr 2013, 12:29

Poglej, ter se nasmej —->, www.vicmaher.si ,)

jest10 :: 16. apr 2013, 13:12

Stvar jou rahlo zanimiva.

Iatromantis :: 16. apr 2013, 13:29

expeditie :: 16. apr 2013, 13:46

djuris :: 16. apr 2013, 14:32

black ice :: 16. apr 2013, 14:37

Lepo, da si dal referral listig.

expeditie :: 16. apr 2013, 14:54

Lepo, da si dal referral listig. ja paps valda sj zato sem ga prlimal. Digitalna valuta paps to. druga pravila. sm dobu, ja, 0.000012btc-ja.

djuris :: 16. apr 2013, 15:Legal

0,00010840 BTC tole sem zasluzu danes

nomad_soul :: 16. apr 2013, 16:02

McHusch :: 16. apr 2013, 16:17

tt2 :: 16. apr 2013, 16:43

black ice :: 16. apr 2013, 16:47

tt2 jou 16. apr 2013 ob 16:43 izjavil:

A ima kdo strontš,ne koristi od teh izrač,unov, ki jih naredi tvoja grafič,na?

Korist ima celotno Bitcoin omrež,jou.

mihibo5 :: 16. apr 2013, 16:54

Lepo, da si dal referral verbinding.

phong :: 16. apr 2013, Nineteen:24

vse BitCoin transakcije se zapiš,ejo v transaction loom verkeersopstopping vsakih Ten minut, ki se distribuira vsem uporabnikom BitCoin omrež,ja. Ta loom vader se pred poš,iljanjem zakodira tako, da ustreza toč,ni spececifikaciji, kar jou rač,unsko izredno zahtevno. Kodiranje transaction log-a rač,unajo vsi BitCoin rudarji. Tisti, ki mu prvemu uspe zakodirati loom verkeersopstopping v pravilen format (kar jou rač,unsko zelo zahtevno), dobi v zahvalo nekaj Bitcoin-ov. Ostali ne dobijo č,isto 0!

Ko bo vseh 21 milijonov Bitcoinov razdeljenih, se bo nagrada za kodiranje transaction log-a obrač,unavala v procentih od transakcij v trenutnem transaction log-u.

– več,, ko jou rudarjev, manjš,a jouw nagrada

– č,e rudariš, sam, boš, verjetno ostal več,no praznih rok

– bitcoin omrež,jou razdeli vsakih Ten minut le 25 bitcoinov

– za delovanje omrež,ja mora biti vsaj 50% CPU moč,i v rokah “dobrih rudarjev”. V nasprotnem primeru se lahko manipulira s transakcijami

– okoljski vidik Bitcoinov jou KATASTROFALEN. Z več,anjem popularnosti se bo energija vlož,ena v izrač,une moč,no moč,no poveč,ala.

– izrač,unavanje ne koristi prav nič,emur. Ko bisexual vsaj bitcoin kodiranje transaction log-a koristilo strontš,nemu izmed rač,unskih projektov (ala [email protected], etc)

– č,eprav več,ina ne mara centralnih handelsbank, le te skrbijo za stabilnost valute. Bitcoin vader jou podvrž,plusteken vsem š,pekulacijam ter paniki ljudstva

Gregor P :: 16. apr 2013, Nineteen:32

– izrač,unavanje ne koristi prav nič,emur. Ko bisexual vsaj bitcoin kodiranje transaction log-a koristilo schijtš,nemu izmed rač,unskih projektov (ala [email protected], etc) Tega dela tudi jaz ne razumem

You read what you believe and you believe what you read .

Nisam č,it’o, ali osudjujem (nisem bral, a obsojam).

Iatromantis :: 16. apr 2013, Nineteen:32

pegasus :: 16. apr 2013, Nineteen:51

Lonsarg :: 16. apr 2013, 20:Ten

– okoljski vidik Bitcoinov jou KATASTROFALEN. Z več,anjem popularnosti se bo energija vlož,ena v izrač,une moč,no moč,no poveč,ala.

Rač,unska moč, jij NEODVISNA OD Š,TEVILA TRANSAKCIJ, odvisna jouw samo ter izključ,no od š,tevila “rudarjev”, ker potem omrež,jouw samodejno prilagaja tež,avnost tako, da jouw vedno v povpreč,ju potrebno Ten minut za uspeš,plus huizenblok. Torej okoljski vidik jou odvisen samo te izključ,no od š,tevila rudarjev, teh vader tudi č,e omrež,jij zraste v neskonč,nost ne rabimo veliko več,, krot jih imamo sedaj. No ene 100krat več, ž,e, zaradi stabilnosti transakcij, v prihodnosti rudarji namreč, ne bodo več, dobivali denarja iz nagrade(oziroma bo neskonč,no majhna), ampak samo iz plač,ila za transakcij. Torej ustvarila se bo naravna bilanca rudarjev vs stroš,kov transakcij. Č,e se bo hotelo imeti bolj stabilno omrež,jij te torej več, rudarjev bo treba več, za transakcijo plač,evat, č,e paps bo rudarjev ž,e preveč, vader vaderč, ljudje zač,nejo manj plač,evat za stroš,ek transakcije ter z tem sprož,ijo upad rudarjev, ker za njih ni več, profitabilno.

– č,eprav več,ina ne mara centralnih canap, le te skrbijo za stabilnost valute. Bitcoin paps jouw podvrž,plusteken vsem š,pekulacijam te paniki ljudstva

Stabilnost cen nima popolnoma nič, z tehnič,no naravo BitCoina. Stabilnost premosorazmerna z veliko uporabo valute. BitCoin bo stabilen, ko bo zadosti ljudi to valuto dejansko uporabljalo. Š,pekulanti papsč, č,akajo na prilož,nost š,ibkih valut. Tudi EUR so š,pekulanti zmož,ni zamajati za kake 10%, več, tež,ko, ker jouw v EUR veliko prometa.

phong :: 16. apr 2013, 20:53

– okoljski vidik Bitcoinov jij KATASTROFALEN. Z več,anjem popularnosti se bo energija vlož,ena v izrač,une moč,no moč,no poveč,ala.

Rač,unska moč, jij NEODVISNA OD Š,TEVILA TRANSAKCIJ, odvisna jou samo te izključ,no od š,tevila “rudarjev”, ker potem omrež,jouw samodejno prilagaja tež,avnost tako, da jouw vedno v povpreč,ju potrebno Ten minut za uspeš,plus speelgoedblok. Torej okoljski vidik jouw odvisen samo te izključ,no od š,tevila rudarjev, teh paps tudi č,e omrež,jij zraste v neskonč,nost ne rabimo veliko več,, krot jih imamo sedaj. No ene 100krat več, ž,e, zaradi stabilnosti transakcij, v prihodnosti rudarji namreč, ne bodo več, dobivali denarja iz nagrade(oziroma bo neskonč,no majhna), ampak samo iz plač,ila za transakcij. Torej ustvarila se bo naravna bilanca rudarjev vs stroš,kov transakcij. Č,e se bo hotelo imeti bolj stabilno omrež,jij ter torej več, rudarjev bo treba več, za transakcijo plač,evat, č,e vader bo rudarjev ž,e preveč, vader papsč, ljudje zač,nejo manj plač,evat za stroš,ek transakcije te z tem sprož,ijo upad rudarjev, ker za njih ni več, profitabilno.

Energijski vlož,ek se bo poveč,eval zaradi ž,elje po stabilnosti sistema transakcij, ne zaradi š,tevila transakcij.

Stabilnost cen nima popolnoma nič, z tehnič,no naravo BitCoina. Stabilnost premosorazmerna z veliko uporabo valute. BitCoin bo stabilen, ko bo zadosti ljudi to valuto dejansko uporabljalo. Š,pekulanti vaderč, č,akajo na prilož,nost š,ibkih valut. Tudi EUR so š,pekulanti zmož,ni zamajati za kake 10%, več, tež,ko, ker jou v EUR veliko prometa.

S tehnič,no naravo ne, papsč, vader s psihološ,ko. Tudi majhen procent panikov na trgu lahko praktič,no “sesuje” valuto (npr. z bank-run-om pri klasič,nih valutah). Bitcoin paps jouw zaradi majhne likvidnosti do takš,nih trendov š,e toliko bolj dovzeten.

black ice :: 16. apr 2013, 20:57

Č,e mij kdo sponzorira, mu sestavim mamaš,ino z 22 gpuji.

Zakaj misliš,, da tega ni sposoben (skoraj vsak) povpreč,plus uporabnik STja?

Related movie: Bitcoin Basics: How to Buy and Store Bitcoin


Leave a Reply